Kim Kardashian Makes $40 Million off of Your Hate!