Windows: Take Advantage of Windows Libraries Easily